Skip to content Skip to footer

Autorsko pravo u muzičkoj industriji

Šta je to autorsko delo?

Autorsko delo je originalna duhovna tvorevina autora, bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednost, namenu ili sadržinu.

Autorsko pravo predstavlja deo intelektualne svojine, kao pravo koje je zaštićeno kroz propise Republike Srbije i međunarodne propise. Poseban segment zaštite autorskih prava odnosi se na autorska dela u muzičkoj industriji. Objavljena i neobjavljena muzička dela mogu biti zaštićena autorskim pravima. Sticanjem autorskih prava nosiocu pruža zaštitu od kršenja autorskih prava. Obaveštenje o postojanju autorskih prava nad određenim delom predstavljeno je simbolom „©“.

Šta se sve može zaštititi autorskim pravom u muzičkoj industriji?

Muzičko delo predstavlja ekspresiju autora zvukom. Takvo delo može biti vokalno, instrumentalno ili vokalno-instrumentalno. Da bi jedno muzičko delo dobilo status autorskog dela, ono mora biti zabeleženo pomoću notnog zapisa, snimljeno, ili izvedeno uživo. Zaokruženo ostvarenje koje sadrži melodiju, ritam i harmoniju naziva se muzičko delo.

Melodija čini osnovu jedinstvenosti jednog muzičkog dela, i ona se sama može smatrati zasebnim autorskim delom. Kao takva zaštićena je autorskim i srodnim pravima.

Autorska prava ne postoje za ritam, već samo u okviru muzičkog dela kao celine. Reči u okviru muzičke kompozicije mogu se posmatrati kao zasebno autorsko književno delo, ali sa kompozicijom čine celinu koja predstavlja celovito muzičko autorsko delo.

Dramsko – muzičko delo (npr. mjuzikl ili opera) je spoj dramskog dela i muzičkog dela, i njihovi autori mogu da uživaju posebna autorska prava. Ukoliko je reč o nedeljivoj celini, njihovi autori imaju zajednička autorska prava kao koautori.

Koliko traje autorsko pravo u muzičkoj industriji?

Imovinska prava autora traju za života autora i 70 godina nakon njegove smrti. Moralna prava autora traju i po prestanku imovinskih autorskih prava.

Ovo trajanje odnosi se na autorska dela i njihovu pravnu komponentu, i to za vreme za koji autori mogu ubirati materijalnu nadoknadu. Ukoliko je u pitanju koautor, ovo pravo se računa 70 godina od trenutka smrti poslednjeg koautora.

Povreda autorskih prava

Ukoliko autor smatra da je došlo do povrede njegovih autorskih i srodnih prava, potrebno je da priloži na uvid potvrdu o autorskim pravima ili druge dokaze o tome kako je došlo do povrede njegovog originalnog dela, i da angažuju pravnog zastupnika.

Ako se utvrdi da je povređeno pravo vlasnika, dostupni su različiti pravni lekovi poput sudske zabrane ili zaplene svih predmeta koji vrše povredu autorskih i srodnih prava.

Presuda o povredi autorskih prava i srodnih prava dodatno dovodi do koristi, poput povrata stvarne štete koja je nastala, kao i izgubljene dobiti. Ovo u potpunosti zavisi od toga koliko su ozbiljni slučajevi povrede prava utvrđeni.

Advokati specijalizovani za autorska i srodna prava advokatske kancelarije Mirkov Law nude sve vrste usluga pred nadležnim sudovima i pred nadležnim organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskih prava u regionu Jugoistočne Evrope, kao i na teritoriji Ruske federacije.

Budite kreativni, a pravnu regulativu prepustite našem timu, kontaktirajte nas na office@mirkovlaw.com