Skip to content Skip to footer

Nove izmene u Crnoj Gori

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o žigu Crne Gore („Zakon“) je stupio na snagu, unevši brojne novine. Pre svega, izmene su usaglašene sa direktivom Evropske unije 2015/2436 Evropskog Parlamenta kao i pravilima Zavoda za harmonizaciju unutrašnjeg tržišta koja će početi u punom smislu da se primenjuju nakon stupanja Crne Gore u Evropsku uniju.

Jedna od najbitnijih novina jeste uvođenje novog elektronskog registra žigova Direkcija za intelektualnu svojinu Crne Gore („Direkcijom“) a koji će u velikoj meri olakšati komunikaciju sa Direkcijom, dok će relevantne informacije u vezi prijava žigova i registrovanih žigova, biti dostupne svim zainteresovanim licima na samo jedan klik. Takođe, tokom ove godine bi trebalo sa radom da počne i elektronsko podnošenje podnesaka pred Direkcijom.

Novina je i da je postupak registracije žiga ubrzan. Naime, Direkcija će u toku ispitivanja prijave umesto 60 dana, ostaviti podnosiocu prijave žiga duplo kraće vreme da otkloni eventualne nedostatke. Pri tom, Zakon predviđa mogućnost da se na zahtev podnosioca prijave žiga rok za otklanjanje nedostataka može produžiti za dodatnih 30 dana ali samo iz opravdanih razloga.

Zakon nam donosi i novinu da će se postupak poništavanja žiga od sada voditi pred Direkcijom a ne pred sudovima kako je to ranije bio slučaj. Takođe, Zakon pravi distinkciju između apsolutnih i relativnih razloga za poništenje žiga te propisuje da postupak za poništenje žiga može pokrenuti nadležni organ ex officio ali i zainteresovana lica. Još jedna od novina jeste ta da raniji nosilac žiga koji je svesno dopustio kasnijem sticaocu žiga korišćenje istog u prometu u vremenskom period od 5 godina gubi pravo na zahtev za poništenje žiga ukoliko se pokaže da je kasniji prijavilac žiga postupao u dobroj veri.

Ukoliko ste zainteresovani da saznate koje su još novine predviđene Zakonom, slobodno nas kontaktirajte na office@mirkovlaw.com.